CANON

 

1024 CANON IR-1024

Tốc độ sao chụp :  24 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

2318 CANON iR 2318L

Tốc độ sao chụp :  18 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  80 tờ.

 

 

 

 

 

 

2022 CANON iR 2022N

Tốc độ sao chụp :  22 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 2.
Khay giấy tay :  80 tờ.

 

 

 

 

 

 

2230 CANON iR 2230

Tốc độ sao chụp :  22 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  25% ~ 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  50 tờ.

 

 

 

 

 

 

iR2525_2530 CANON IR-2525

Tốc độ sao chụp :  25 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1 + 550 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

3530 CANON IR-3530

Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  25% ~ 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

iiR2525_25303 CANON IR-2535

Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

iR2525_25302 CANON IR-2545

Tốc độ sao chụp :  45 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.