SHARP

 

sharp-ar-5618d SHARP AR – 5618D

Tốc độ sao chụp :  16 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

sharp-ar-5620d SHARP AR – 5620D

Tốc độ sao chụp :  20 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

5618 SHARP AR – 5618N

Tốc độ sao chụp :  18tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A6 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 01
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

5623AR SHARP AR – 5620N

Tốc độ sao chụp :  20 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

5623AR3 SHARP AR – 5623N

Tốc độ sao chụp :  23 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A6 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

57319 SHARP AR – 5726

Tốc độ sao chụp :  26 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  500 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

5731AR SHARP AR – 5731

Tốc độ sao chụp :  31 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  500 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.