TOSHIBA

 

e.2505 TOSHIBA e.STUDIO 2505

Tốc độ sao chụp :  25 tờ/ phút
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% ~ 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  50 tờ.

 

 

 

 

 

 

 toshiba-e-studio-245 TOSHIBA e.STUDIO 245

Tốc độ sao chụp :  24 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

index TOSHIBA e.STUDIO 256

Tốc độ sao chụp :  25 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

index2 TOSHIBA e.STUDIO 306

Tốc độ sao chụp :  30 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

2567 TOSHIBA e.STUDIO 356

Tốc độ sao chụp :  35 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

2564 TOSHIBA e.STUDIO 456

Tốc độ sao chụp :  45 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

 

4553 TOSHIBA e.STUDIO 506

Tốc độ sao chụp :  50 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  550 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.